Lai izvērtētu VARAM reformu, Rēzeknes novada pašvaldība ierosina veidot darba grupu

Publicēts 10.05.2019

Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, proti, turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu (turpmāk – teritoriālā reforma) un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”

Minētais modelis piedāvā Latvijas teritoriju iedalīt 35 pašvaldībās esošo 119 vietā, tai skaitā paredzēts apvienot Rēzeknes pilsētu, Rēzeknes novadu un Viļānu novada pašvaldības.

Līdztekus Saeimas lēmumā noteiktajam teritoriālās reformas uzstādījumam ir izvirzāmi šādi mērķi valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai:

1) uzlabot valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju;

2) nodrošināt visas valsts pārvaldes darbībā racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu;

3) izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību darbības sistēmu, reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centrus ar to lauku teritorijām sasaistot vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā, tādējādi radot labākus priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem;

4) radīt mehānismus efektīvākai novadu pilsētu un novada pagastu pašpārvaldes darbībai, vairāk iesaistot tajā attiecīgo teritoriju iedzīvotājus;

5) nostiprinot pašvaldību autonomiju un kapacitāti, nodrošināt subsidiaritātes principa ievērošanu;

6) nodrošināt pievilcīgu vidi investīcijām un jaunu darbavietu radīšanai, tādejādi panākot konkurētspējīgu atalgojumu un mazinot emigrāciju;

7) panākt, ka pašvaldības tām likumos uzdotās funkcijas izpilda patstāvīgi.

Pēc Rēzeknes novada pašvaldības iniciatīvas izveidota kopēja darba grupa ar Rēzeknes pilsētas domi un Viļānu novada domi, lai izvērtētu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”. No katras pašvaldības darba grupā tika deleģēti pieci attiecīgās jomas speciālisti (pašvaldības izpilddirektors, attīstības plānošanas nodaļas vadītājs, izglītības pārvaldes vadītājs u.t.t.).

Darba grupai jāizvērtē, vai jaunas administratīvās teritorijas izveide nodrošinās reformas mērķu sasniegšanu.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus iepazīties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” un izteikt savu viedokli par administratīvi teritoriālo reformu, iesūtot informāciju uz e-pastu majaslapai@rezeknesnovads.lv

Informāciju sagatavoja: Diāna Selecka, Rēzeknes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0