Izsludināts 2019. gada projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Publicēts 10.05.2019

Nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.   Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2019. gada 29. maija līdz 28. jūnijam. pl.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 30 000.00

Nodibinājuma LEARN finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 3 000,00.

Papildus finansējums:

  • vides pieejamības nodrošināšanai EUR 2000.00
  • Kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000.00

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 10 % no projektā pieteiktā granta summas.

Mērķi:

• Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu Rēzeknes novadā.

• Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā.

• Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Atbalsta pretendenti: 

Fiziskas un juridiskas personas, kuras:

• plāno veikt saimniecisko darbību

• uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 7 500.00

• veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 15 000,00.

Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Finansējums netiek piešķirts personām, kurām ir nodokļu parādi.

Atbalstāmās izmaksas:

• inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un uzstādīšanas izmaksas var tikt iekļautas cenā), ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot mopēdi, motocikli, tricikli, kvadricikli, vieglās un kravas automašīnas, autobusi), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums,

• specifiskas datorprogrammatūras iegāde,

• biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas, izņemot gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas procesa nodrošināšanai,

• mārketinga materiālu sagatavošanas izmaksas,

• būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem,

• PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Neatbalstāmās nozares:

• starptautiskie pārvadājumi,

• azartspēļu pakalpojumu sniegšana,

• mazumtirdzniecība, izņemot specializētu tirdzniecības vietu ierīkošanu vietēji ražotās produkcijas realizācijai,

• vairumtirdzniecība,

• alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas),

• finanšu starpniecības pakalpojumi,

• šaujamieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība (izņemot aukstos ieročus- loku, arbaletu)

• atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā. Ja atbalsta pretendents, darbojas arī nozarēs un veic darbības, kas minētas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.*

*skaidrojums: netiek atbalstīta lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zvejniecības un akvakultūras nozare, darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm.

SVARĪGI!

2019. gada 17. maijā Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 95A, mazajā zālē) pl.10:00 notiks seminārs, kurā tiks sniegta plašāka informācija un skaidrojumi par projekta pieteikuma sagatavošanu.

Semināram jāpiesakās, zvanot 26543286 vai rakstot uz e-pastu: learn@rezeknesnovads.lv

Konsultācijas var saņemt pie nodibinājuma LEARN izpilddirektores Dainas Butleres, tiekoties personīgi nodibinājuma LEARN telpās Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknes novada pašvaldība, 8. kab., pieņemšanas laiks: otrdienās un ceturtdienās pl.9:00 – 12:00 vai vizītes laiku iepriekš saskaņojot, zvanot pa tālruni 26543286, rakstot uz e-pastu: learn@rezeknesnovads.lv.

Saistošie dokumenti:

Projektu konkursa nolikums

Projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums)

Naudas plūsma Excel formātā (1.1. pielikums)

De minimis uzskaites veidlapa

Līgums par projekta īstenošanu (līguma projekts)

Paraugs. Projekta izmaksu aprēķins

Veidlapas aizpildīšanas metodika

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0