Publicēts 16.04.2020
Kopienu resursu centra izveide Sakstagala pagastā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā top Rēzeknes novada Kopienas resursu aktivitāšu centrs brīvā dabā. Centra izveidi atbalsta IIC (Izglītības iniciatīvu centrs) projekts „Darbīgās kopienas” un projekta sadarbības partneris un finansētājs British Council pārstāvniecība Latvijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.03.2020
Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.03.2020
Informācija par projektu TRANS-FORM
LATLIT_logo_LAT_full_CMYK Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts Nr.LLI-386 DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĀCIJA TRANS-FORM

Projekta mērķis: revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Projekta ietvaros degradētās teritorijas tiks attīrītas un sakārtotas 5,53 ha apmērā četru partneru teritorijās – Rēzeknes novada Lūznavā, Daugavpils cietoksnī, Krāslavā un Paņevežu Skaistkalnis parkā Lietuvā. Rēzeknes novada Lūznavas pagastā tiks veikta kopmītnes ēkas Parka ielā 1 demontāža un izveidots labiekārtots āra rotaļu laukums bērniem, kopumā revitalizējot teritoriju 1,1 ha platībā un padarot to par drošu un pievilcīgu objektu iedzīvotājiem un viesiem.

Nozīmīga projekta daļa ir arī sadarbība, zināšanu pārnese un gūšana, tāpēc iesaistītie speciālisti no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām – teritoriju plānotāji, būvvaldes darbinieki un pašvaldību vadītāji piedalīsies teorētiskās un praktiskās nodarbībās, dosies pieredzes un mācību braucienos uz projekta partneru teritorijām pa Latviju, Lietuvu un citām vietām Eiropā – Vāciju, Čehiju un Nīderlandi un sadarbībā ar ekspertiem izstrādās četras attīstības koncepcijas un rīcības plānus pilotteritoriju revitalizācijai. Projekta rezultātā taps metodiskās rokasgrāmatas teritoriju attīstības plānotājiem.

Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2018.-02.04.2020.

Projekta finansējums:

Kopējais projekta finansējums: 520 348,94 EUR; Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) piešķirtais finansējuma apmērs: 442 296,58 EUR; Finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai - 75 760,45 EUR, t.sk. ERAF finansējums 64 396,38 EUR apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 3 788,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 7 576,05 EUR apmērā.

Projekta partneri: Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” | www.ezeruzeme.lv
Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” | www.rsez.lv
Rēzeknes Novada pašvaldība | www.rezeknesnovads.lv
Daugavpils pilsētas dome | www.daugavpils.lv
Krāslavas novada dome | www.kraslava.lv
Panevežas pilsētas pašvaldības administrācija | www.panevezys.lt
Visaginas pašvaldības administrācija | www.visaginas.lt
Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.03.2020
Sakārtotas degradētas teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā
Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam projekta LLI-386 “Degradēto teritoriju revitalizācija” (akronīms- “Trans-form”) īstenošanas rezultātā sakārtotas trīs degradētas teritorijas Daugavpilī, Krāslavā un Lūznavā, Rēzeknes novadā kopumā 3,5ha platībā, turpinās darbi arī Panevežas pašvaldības (Lietuva) objektā Skaistkalnis parkā. Projekta mērķis ir atveseļot pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.03.2020
No degradācijas uz reģenerāciju!
Izaicinājumi degradēto teritoriju sakārtošanas jomā ir līdzīgi daudzās valstīs: sadalītas zemes īpašumtiesības, liels iesaistīto pušu skaits, kopīga redzējuma trūkums vai pretrunīgs attīstības redzējums, tehniskas, ainavekoloģiskas un finansiālas grūtības piesārņotu teritoriju sanācijā, kā arī jautājumi par iesaistīto pušu atbildību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2020
Rēzeknes novadā uzsākts projekts “Sekojot inženiertehniskajām idejām”
26.- 27. februārī Rēzeknes novadā notiek projekta "Sekojot inženiertehniskajām idejām" pārstāvju tikšanās. Projekta aktivitātes ietver tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveidi Latvijā un Krievijā. Projekta laikā tiks pētīta Lūznavas muižas īpašnieka, dzelzceļa būvju inženiera un profesora Staņislava Kerbedza (1810-1899) darbība šajās valstīs, izveidojot jaunu tūrisma maršrutu – Rēzeknes novads (Lūznava), Pleskavas apgabals (Pļussa), Ļeņingradas apgabals (Luga)
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2020
Ekskursija uz Rīgas Motormuzeju
12. februārī Maltas vidusskolas 7.-8. klašu skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās mācību vizītē uz Rīgas Motormuzeju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2020
Skolēni iepazīst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozari
13. februārī Dricānu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.-12. klašu skolēniem “Mana nākotnes karjera IKT jomā”, pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākumā piedalījās izglītojamie no Dricānu vidusskolas 7.-12. klasēm, Nautrēnu vidusskolas 7.-9. klases skolēni, kā arī skolēni no projektā neiesaistītajām skolām – Jaunstrūžānu un Gaigalavas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.02.2020
Noslēdzies digitālās mākslas projekts Rēzeknes novadā
2020. gada janvārī noslēdzās Rēzeknes novada pašvaldības trīs gadu projekts „European Connections in Digital Arts – EUCIDA”, kurā piedalījās 104 mākslinieki un četri izstāžu kuratori no projekta partnervalstīm – Latvijas, Īrijas un Francijas. Projekta vadošais partneris, Dublinas digitālās mākslas centrs “Rua/Red”, janvārī pulcēja kopā visu trīs valstu projekta koordinatorus un tehniskos darbiniekus, kuru spēja ātri reaģēt, piedāvājot radošus tehniskos risinājumus izstāžu un pasākumu rīkošanai, nodrošināja veiksmīgu mākslas projekta norisi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2020
Darbnīca “Sociālā uzņēmējdarbība” Rēzeknes novada kopienas aktīvistiem
21. janvārī, Rēzeknes novada pašvaldībā, projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros notika Izglītības iniciatīvu centra darbnīca Rēzeknes novada kopienas aktīvistiem „Sociālā uzņēmējdarbība”.
 Lasīt vairāk