Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā

Publicēts 03.12.2020

Sociālā uzņēmējdarbība, kas ir efektīvs instruments sociālo problēmu risināšanai, ir strauji augoša nozare gan Eiropā, gan visā pasaulē. Lai gan Latvijā tas joprojām ir salīdzinoši jauns jēdziens, katru gadu arvien vairāk sociālo uzņēmumu risina dažādas sociālās problēmas un izaicinājumus un piedāvā daudzveidīgu risinājumu klāstu. Sociālais uzņēmums ir kā hibrīds starp tradicionālo uzņēmumu un bezpeļņas uzņēmumu. Sociālā uzņēmuma mērķis ir sasniegt sociālu labumu, šajā procesā gūstot ienākumus, kas novirzāmi sociālā mērķa sasniegšanai un konkrētā uzņēmuma darbības attīstībai.

SIA Fregate ir viens no retajiem Latgales uzņēmumiem, kas ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu. Spriežot pēc jaunākajiem Labklājības ministrijas datiem, uz 30.11.2020. no 128 aktīvajiem sociālajiem uzņēmumiem Latvijā, Latgalē tādi ir tikai 6 uzņēmumi. SIA Fregate saņēma Finanšu institūcijas Altum grantu kā darba integrācijas uzņēmums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros, kura mērķis bija  nodrošināt SIA Fregate stabilu izaugsmi un divu gadu griezumā integrēt darba tirgū  trīs nelabvēlīgā situācijā esošus bezdarbniekus. Projekta ietvaros tika saņemts granta finansējums 90% apmērā darbinieku  darba algām un ar to saistītajiem nodokļiem 24 mēnešu garumā un uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādei un atjaunošanai.

Eiropā sociālie uzņēmēji darbojas dažādās jomās. Ir valstis, kur sociālā uzņēmējdarbība saistīta tikai ar darba integrāciju (Somija, Polija, Lietuva, Grieķija u. c.), taču ir daļa valstu, kur sociālais uzņēmums var darboties gandrīz ikvienā darbības jomā, kur saskatāmas problēmas, ko var risināt ar sociālā uzņēmuma darbības attīstības principiem (Lielbritānija, Beļģija, Francija u. c.). Izpētot Eiropas valstu praksi, var secināt, ka visbiežāk sociālie uzņēmumi darbojas darba integrācijas jomā – iesaista darba tirgū personas, kas zaudējušas darbu vai kurām ir grūtības, dažādu iemeslu pēc, iesaistīties darba tirgū. Pie sociāli jūtīgām personu grupām pieder nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem un citas personas.

Plašāku informāciju par sociālo uzņēmējdarbību var iegūt Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv, www.altum.lv, kā arī SIA Fregate ar savu pozitīvo pieredzi varam dalīties ar ikvienu interesentu.

Sagatavoja: SIA Fregate valdes loceklis Anatolijs Kozlovs
Foto: A. Kozlovs

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0